صدور مجوز افزایش سرمایه فوق سنگین یک شرکت بورسی این بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ بورس است؟

مجوز افزایش سرمایه بزرگ شرکت گروه صنعتی ناب با نماد غناب که در بازار پایه زرد فرابورس فعالیت دارد صدر شد.به گزارش همشهری آنلاین، پنج شرکت بورسی و فرابورسی، مجوز افزایش سرمایه فوق سنگین ۹۱۷۳۷، ۵۵، ۵۰ و ۴۳ درصدی را از چهار محل گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.به گزارش همشهری آنلاین، پنج شرکت?آلومراد،?گروه توسعه مالی مهر آیندگان، روغن نباتی ناب،?بیمه اتکایی امین و?سرمایه گذاری بوعلی به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۴۳، ۵۰، ۹۱ هزار و ۷۳۷، ۵۵ و ۵۰ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.بر اساس این گزارش،?"فمراد"?سرمایه فعلی را از ۳۵ به ۵۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل?سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.سرمایه فعلی?"ومهان"?سرمایه فعلی را از ۳ به ۴.۵ هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل?سود انباشته برای جبران بخشی از مخارج سرمایه گذاری های انجام شده، صرف?می شود.همچنین?"غناب"?سرمایه فعلی را از ۲ میلیارد به ۱.۸ هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود. مجوز افزایش سرمایه غناب?۹۱۷۳۷ درصد است.سرمایه فعلی?"اتکام"?از ۸۰۰ میلیارد به ۱.۲۴ هزار میلیارد تومان می رسد. ۳۲۰ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل?مطالبات سهامداران و آورده نقدی، ۵۵ میلیارد تومان از محل سود انباشته و ۶۵ میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.در این میان،?"وبوعلی"?سرمایه فعلی را از ۶۰۰ به ۹۰۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل?سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی?و جلوگیری از خروج نقدینگی?اعمال می شود.

منبع خبر : همشهری آنلاین
این مقاله مفید بود ؟
فرم ارسال نظر

تبلیغات